sedesc
FINALITATS: – L’acció educativa i social en l’àmbit no reglat per a facilitar la igualtat d’oportunitats a menors en situació de risc d’exclusió social. – L’acció educativa y social en àmbits de promoció de la dona i tasca amb les famílies. – L’acció preventiva de formació per a l’acció i educació social en adolescents i joves a partir dels 15 anys. – Educar els joves a partir dels 15 anys, en el compromis social i comunitari a través de la participació en projectes d’acció social educativa i de cooperació per al desenvolupament. – Cooperar amb els països relacionats amb la Província Escolàpia de Catalunya (Senegal i República Dominicana) en la programació i execució de projectes de intervenció socioeducativa amb menors, joves, dones i famílies, així com en la formació d’educadors autóctons que puguin donar continuïtat als projectes que s’iniciïn en períodes d’estiu. – Cooperar amb entitats socials i educatives amb finalitats similars.Per complir aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats: – Projectes d’intervenció socioeducativa amb menors i joves. – Seguiment de famílies relacionades amb aquests menors. – Promoció del voluntariat social. – Formació i acompanyament de jovens entre 15 i 18 anys implicats en les accions socials que es desenvolupen des dels Projectes. – Preparació i formació de joves per participar en projectes de cooperació educativa en Senegal i República Dominicana. – Programació d’activitats de cooperació educativa amb aquests països per desenvolupar-los en períodes d’estiu.