LA NOSTRA IDENTITAT Les Escolàpies oferim les nostres escoles, centres de l’Església Catòlica, com un servei a l’educació de la infància i joventut, segons les característiques de Josep de Calassanç i la intuïció de Paula Montal. Sant Josep de Calassanç en el sege XVII, interpretant els signes del seu temps, descobreix en l’educació de les classes populars el mitjà més eficaç per a la reforma de la societat i crea una escola nova, primer model en la història d’educació integral, popular i cristiana. Santa Paula Montal, dos segles i mig més tard, intueix la promoció de la dona, apartada fins llavors de la cultura, com a necessitat urgent de la societat. És per això que obre les seves escoles per a la dona perquè la concebeix com a ferment de transformació social i cristiana, a través de la família i del món del treball. I sentint-se totalment identificada amb Calassanç, estructura la seva obra segons l’espiritualitat i la pedagogia calassància.

EL NOSTRE ESTIL EDUCATIU • L’educació popular va ser l’opció de Calassanç. Les nostres escoles estan obertes a la diversitat de cultures i classes socials, especialment a aquelles que més ho necessitin. • La promoció de la dona fou el nucli del pensament i de l’obra de Paula Montal. Avui, les nostres escoles han optat per la coeducació perquè creiem que és la millor manera d’educar en igualtat de drets i dignitat. • La formació integral i harmònica de la persona és una de les característiques més significatives de la proposta educativa escolàpia. • L’educació en la fe cristiana impregna tota la tasca que es realitza a l’escola: – Valorem i potenciem la catequesi i l’oració contínua com a elements característics de la nostra tradició educativa. – Maria, Mare de Déu, és per a nosaltres model d’educadora i deixeble fidel de Jesús. • El caràcter obert i flexible del nostre estil educatiu ens permet l’adaptació constant a les necessitats de cada època i de cada lloc. • La formació del professorat és una exigència de la mateixa veritat que tractem d’oferir. Calassanç anomenà els seus mestres “cooperadors de la veritat” i llur ministeri “el més digne i el més noble”. El lema Pietat i Lletres és l’expressió de l’estil educatiu escolapi, concebut com a síntesi entre formació cristiana i promoció humana, entre fe i cultura.

 
La nostra proposta educativaConcebem la persona com un ésser singular, social i transcendent en continu procés de creixement i maduració. Un ésser obert a tots els valors que l’enriqueixen.L’escola és un lloc privilegiat per afavorir aquest creixement i potenciar les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i religioses. DIMENSIÓ SINGULAR La nostra proposta educativa vol ajudar l’alumnat en la seva dimensió singular a aconseguir el propi creixement, l’acceptació i superació de si mateix, capacitat d’autonomia, decisió i sentit crític en l’exercici de la llibertat. • Per educar la dimensió singular de la persona fomentem les actituds de: – Autenticitat i coherència en la vida i en l’acció. – Senzillesa, alegria, serenitat i equilibri en l’esdevenir diari. – Responsabilitat en l’estudi i el treball. – Creativitat i esperit de renovació, superant la rutina, la indiferència i el conformisme. – Afavorim la creativitat, l’expressió dinàmica i artística i donem especial relleu a l’originalitat de cadascú dels alumnes, ajudant-los a orientar i a desenvolupar llurs capacitats. – Desvetllem la inquietud per la investigació i la recerca de la veritat.  nens-seccio
 escoles  • Per això:
– Eduquem en la llibertat i per a la llibertat per saber actuar per pròpia convicció, respectant sempre la llibertat dels altres.
– Eduquem en l’amor i per a l’amor. L’ésser humà té el seu origen en l’amor. Només pot madurar en un clima que li permeti estimar i sentir-se estimat.
– Volem que se sentin valorats i estimats en la seva singularitat i ajudats en les seves necessitats concretes.
– Intentem que la fermesa en la correcció, feta amb tendresa i amor, comporti agraïment i no ressentiment.
– Ensenyem tècniques d’estudi adients que els  reparin per a l’accés al saber al llarg de tota la vida.
– Fomentem un aprenentatge basat en l’interès i la motivació constant sense excloure l’esforç personal.
 
  DIMENSIÓ SOCIAL

La persona és un ésser que només pot realitzar-se en comunió amb els altres. Està cridada a millorar la societat en què viu, assumint les obligacions que es deriven de la seva condició, promocionant els drets humans i posant la seva vida al servei de la humanitat.
• Per educar la dimensió social de la persona fomentem las actituds de:
– Valoració de la complementarietat de l’home i la dona en la família i en la societat.
– Corresponsabilitat en la tasca de l’escola i en l’àmbit familiar i social.
– Col·laboració i compromís en el treball en equip.
– Obertura a grups cada vegada més amplis.
– Servei envers les persones i col·lectius més necessitats.

– Respecte per la natura i el seu entorn.
– Valoració i afecte a la cultura i al país on vivim.
– Obertura a la diversitat de persones, pobles i grups socials per raó de llengua, cultura, costums, religió, tradicions o situació econòmica en un món cada vegada més globalitzat.
 nens_jugan_que_fem
 
Nens cantant • Per això:– Eduquem per a una convivència pacífica, que supera tota violència i prepara per esdevenir defensors i constructors de pau. – Ajudem a comprometre’s en la construcció d’una societat més humana i més fraterna. – Fomentem l’amor al treball como entrega i servei per col·laborar en un món més just. – Procurem crear entre tots un clima que sigui educatiu en si mateix; el respecte i l’ordre afavoreixen el treball i la convivència. – Promovem experiències de voluntariat per ajudar a fer créixer en solidaritat. – Acceptem amb obertura el progrés i la tècnica, però lluitem contra la deshumanització que poden comportar. – Afavorim la coneixença de la realitat amb la lectura serena, objectiva i crítica dels fets i criteris que la configuren. – Pretenem que adquireixin aquells coneixements i habilitats que ajuden a desenvolupar-se en la vida i a ser útils a la societat. – Oferim activitats que els eduquin en el temps lliure.
 

DIMENSIÓ TRASCENDENT La dimensió trasncendent, essencial en l’ésser humà, incideix de forma decisiva en el seu creixement. Per la nostra concepció cristiana de la persona, li reconeixem la dignitat més alta, la de filla de Déu. •    Per educar la dimensió transcendent fomentem actituds de: – Admiració per la vida i la natura. – Gratuïtat, reconeixent tot el que Déu ens dóna. – Reconciliació i perdó que afavoreixen la convivència i la pau. – Relació i comunió amb els altres. – Agraïment i joia, valorant el bo i positiu que ens envolta i que ens ajuda a viure amb  esperança cristiana. •    Per això: o    Oferim una progressiva evangelització a través del coneixement i vivència del missatge de l’Evangeli de Jesús que: – Il·lumina la recerca de la veritat, el sentit de la pròpia existència i la del món. – Porta a la lliure adhesió a la persona de Jesucrist, fonament de la nostra esperança. – Afavoreix l’aprofundiment en la fe viscuda, comunitàriament, dins l’Església. o    Intentem crear un ambient favorable al silenci, a l’escolta, a la reflexió i a la descoberta de la pròpia intimitat, lloc d’encontre personal amb Déu. o    Afavorim la relació filial amb Déu Pare mitjançant la pregària. o    Suggerim un estil de vida que sigui coherent amb la fe cristiana. La proposta cristiana de l’Escola és una oferta que respecta sempre la llibertat personal.

 nens-de-l&-39;escola-lliure-de-dibuix-vectorial_18-9187
 
 La comunitat educativa

La nostra concepció d’educació cristiana exigeix que l’escola sigui una autèntica Comunitat Educativa i que els membres que la formen s’integrin harmònicament a través de la participació, amb l’objectiu d’aconseguir una educació coherent que afavoreixi la formació de l’alumnat.

L’acció educativa escolar requereix que tots els qui hi intervenen en ella ho facin de manera orgànica i coordinada. La relació constant entre famílies, tutors, professors i direcció ajuda a aconseguir un bon nivell de formació integral. Aspirem a què aquesta comunitat arribi a ser comunitat cristiana que viu l’educació com a missió compartida, identificada amb els matisos propis del carisma de les escolàpies.

L’ENTITAT TITULAR Les Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies, -ESCOLÀPIES-, és l’Entitat Titular dels nostres centres. Garanteix el servei educatiu de l’escola, és responsable d’elaborar i establir el Caràcter Propi i de donar continuïtat als principis i criteris que defineixen el tipus d’educació que impartim. Promou l’acció educativa global del Centre i es preocupa de la qualitat de l’educació. Exerceix l’última responsabilitat davant la societat, els poders públics i la Comunitat Educativa.
 
L’ALUMNAT L’alumnat és el centre de la Comunitat Educativa i subjecte de la seva pròpia formació. Tot allò que promou l’escola té un objectiu clar: oferir-li la possibilitat de créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.  nens_estiu
 
 descarga EL PERSONAL DOCENT El professorat és el principal educador de l’alumnat i amb la seva acció complementa la tasca educativa dels pares. Assumeix la pedagogia escolàpia que es caracteritza per ser oberta i flexible, ampla en continguts i matèries, encarnada a l’entorn i capaç d’integrar els avenços tecnològics i pedagògics per a la seva constant actualització. Realitza la tasca formativa d’acord amb el tipus d’educació de l’escola, expressada en el seu Caràcter Propi. L’acceptació i sintonia amb aquesta línia educativa és el criteri que cal tenir en compte en la selecció del professorat.
 
EL PERSONAL NO DOCENT El personal d’administració i serveis col·labora de manera solidària en el funcionament de l’escola, segons les seves respectives competències i responsabilitats.El personal col·laborador participa en lacció educativa donant continuïtat a l’estil propi de la nostra escola en les activitats complementàries i extraescolars.
 versiculos-de-amor-fraternal  LES FAMÍLIES
Els pares són els primers responsables de l’educació dels fills i l’ambient familiar té un paper essencial en la determinació de les actituds i valors que s’adquireixen en els primers anys.
Per a una educació integral i harmònica, és necessària la col·laboració i respecte dels pares amb l’estil educatiu que s’ofereix en els nostres Centres.
El pares cristians que han confiat els seus fills a les nostres escoles por raó de la seva identitat, tenen una responsabilitat particular. Necessitem els seu recolzament i col·laboració.
Si alguna família no comparteix totalment el nostre projecte cristià, cal que, almenys, el respecti.
L’Associació de Mares i Pares té una gran importància en les nostres escoles i són canal de col·laboració i recolzament en la tasca del Centre.